جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

جای سالک که در اثر پشه لشمانیوز ایجاد می شود و جای آبله مرغان در صورت بسیار ناخوشایند است. جهت اصلاح جای آبله مرغان معمولاً بهترین روش ابتدا سابسیژن و سپس لیزر فرکسل می باشد. در این روش ابتدا با سوزنهای مخصوصی به نام نوکُر از زیر، جای آبله مرغان از بافت زیری جدا می شود و لذا گودی جای آبله بهتر می شود و سپس روی آن لیزر انجام می شود .
البته معمولا این عمل احتیاج به چند مرحله تکرار دارد. جهت درمان جای سالک اگر جای سالک روی گونه می باشد ابتدا باید جای سالک به روش درکیسه کوچک شود وسپس خود جای سالک برداشته شود.
در جاهای دیگر صورت معمولا روش جراحی سریال اکسیژن (برداشتن چندمرحله ای) می باشد که در این روش معمولاً در هر مرحله حدود 1 سانتی متر از جای سالک برداشته می شود و در آخرین مرحله می توان جهت اصلاح جای زخم از لیزر فرکسل استفاده کرد.

با تشکر دکتر جعفری پور
www.drjafaripour.com

.

پرسش و پاسخ