جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

درمواردی که پیشانی به صورت عقب رفته است ویا در اثر تصادف استخوان آن شکسته و ایجاد ناصافی در زیر پوست کرده است،از پروتز پیشانی استفاده می شود.
یکی از روش های بسیار خوب ، گذاشتن پروتز پورکس که به صورت صفحه ای صاف و پهن می باشد ، در زیر پوست وروی استخوان گذاشته می شود و باعث ایجاد شکل مطلوب پیشانی می گردد. این پروتز پورکس پیشانی توسط پیچ های بسیار ظریف بر روی استخوان پیشانی محکم می گردد.

باتشکر دکتر جعفری پور
www.drjafaripour.com


.

پرسش و پاسخ